EASYPARK - Splošni pogoji

Plačljivo parkiranje - OBVESTILO ZA JAVNOST

Katalog informacij javnega značaja javnega podjetje mestne storitve, d. o. o., Nova Gorica


V skladu z Zakonom o dostopu informacij javnega značaja (ZDIJZ-UPB2, Ur. L. RS, št. 51/2006, 23 / 2014,102 / 2015 - v nadaljevanju Zakona), Uredbe o posredovanju informacij javnega značaja (Ur. L. RS, št. 76 / 2005,119 / 2007, 95/2011, 24/2016 - v nadaljevanju Uredba) je družba Mestne storitve, javno podjetje za urejanje mest, d.o.o., Nova Gorica na spletnih straneh objavila KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA z naslednjo vsebino:

1. Osnovni podatki

Ime družbe: MESTNE STORITVE, JAVNO PODJETJE ZA UREJANJE MESTA, d.o.o., NOVA GORICA
Skrajšan naziv: MESTNE STORITVE, JAVNO PODJETJE, d.o.o., NOVA GORICA
Naslov: Trg Edvarda Kardelja 1, Nova Gorica
Kontakt:
Telefon: 05 338 38 52
Odgovorna oseba za posredovanje informacij:
Ime in priimek: Vasja Medvešček
Odgovorna oseba: direktor
 
Datum prve objave kataloga: 2007
Datum zadnjih sprememb: 2022
Katalog je dostopen na spletnem naslovu: www.mestne-storitve.si
alternativni dostop: v tiskanih oblikah na zahtevo prosilca posreduje pooblaščena oseba
 
Kontaktni podatki pooblaščeni uradniki, pristojni za posredovanje informacij:
Naslov: Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica
Kontakt:
Telefon: 05 338 38 52
 
2. Splošni podatki o družbi in informacije o javnem pomenu, tako da so na voljo
 
2.1. Kratek opis delovnega področja družbe

Družba Mestne storitve, javno podjetje za urejanje mest, doo, Nova Gorica (v nadaljevanju: družba) izvaja dejavnosti treh gospodarskih javnih služb (nadalje: GJS), sicer:
 • upravljanje in urejanje javnih parkirišč, kadar koli skladno z občinskimi predpisi plačuje parkirnina,
 • upravljanje in urejanje mestnih tržnic,
 • plakatiranje ter razobešanje transparentov, oglaševanje na javnih površinah
 • ter druge tržne dejavnosti.
 
Poslovanje družbe je usmerjeno v zagotavljanje kakovosti pri izvajanju vseh dejavnosti posameznih gospodarskih služb, obenem pa se zaposleni v družbi trudijo v največjem možnem merilu obiščejo in pričakujejo uporabniške storitve.

2.2. Kratek opis nastanitvenih družb

Družba Mestne storitve je bila v skladu z Aktom o ustanovitvi z dne 26. 07. 2000 ustanovljena kot klasična gospodarska družba. V sodnem registru je bila družba vpisana 21. 12. 2000 z osnovnim kapitalom 10.000.000,00 SIT - 41.729,26 €. Ustanovitelj družbe in edini lastnik je Mestna občina Nova Gorica. Najprej je družba začela izvajati dejavnost urejanja mirujočega prometa. Predvsem zaradi dejavnosti je bila ustanovljena družba. Predhodno izvajanje dejavnosti mirujočega prometa je družba prevzela tudi delavnice pri Mestni občini Nova Gorica, zaposlene prek javnih del.
Bistvena statusna sprememba je nastala v decembru 2003, ko je župan Mestne občine Nova Gorica podpisal Akt o ustanovitvi Javnega podjetja Mestne storitve, javnega podjetja za urejanje mest, doo, Nova Gorica. S tem aktom se je izvršilo preoblikovanje družbe Mestne storitve v javnem podjetju. Zadnja sprememba Akta o ustanovitvi se je izvršila 11. 1. 2013.
 
2.3. Organigram družbe


2.4. Seznam pomembnejših veljavnih zakonov in predpisov z delovnega področja družbe

Zakonski in podzakonski akti: 
 • Odlok o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Nova Gorica (Ul. RS št. 68/2007)
 • Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Nova Gorica (Ul.RS št. 48/2012)
Ul. RS št. 48/2012 
 • Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Nova Gorica (Ul.RS št. 28/2013) 
 • Odlok o oglaševanju na javnih površinah Mestne občine Nova Gorica (Ul. RS št. 54/2004)
 • Pravilnik o postopku obremenjevanja in o višini odškodnin za obremenjevanje nepremičnin v lasti Mestne občine Nova Gorica ter o višini odškodnin za uporabo javnih površin na območju Mestne občine Nova Gorica (Ul. RS št. 20/2011) 
 • Odlok o upravljanju in urejanju mestne tržnice v Novi Gorici (Ul. RS št. 112/2007)
 • Pravilnik o izvajanju javne službe in tržnem redu z dne 11.09.2008
Pravilnik
 • Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o upravljanju v urejanju mestne tržnice v Novi Gorici (Ul. RS št. 184/2020)
UL. RS št. 184/2020
 • Odlok o ureditvi prometa v naseljih mestnega značaja Mestne občine Nova Gorica (Ur. Glasilo 5/96)
Ur. glasilo 5/1996
 • Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o ureditvi prometa v naseljih mestnega značaja Mestne občine Nova Gorica (Ur. Glasilo št.15/97)
Ur. glasilo št. 15/1997
 • Odlok o spremembi in dopolnitvah Odloka o ureditvi prometa v naseljih mestnega značaja MONG (Ul. RS št. 53/2015)
Ul. RS št. 53/2015
 • Odlok o spremembi in dopolnitvah Odloka o ureditvi prometa v naseljih mestnega značaja MONG (Ul. RS, št. 26/2021)
Ul. RS št. 26/2021
 • Odredba o določitvi javnih parkirišč na katerih se plačuje parkirnina (Ul. RS št. 71/2009)
 • Odredba o spremembi Odredbe o določitvi javnih parkirišč na katerih se plačuje parkirnina (Ul. RS št. 10/2011)
 • Odredba o spremembi Odredbe o določitvi javnih parkirišč na katerih se plačuje parkirnina (Ul. RS št. 4/2012)
 • Odredba o spremembi Odredbe o določitvi javnega parkiranja na katerih se plačuje parkirnina (Ul. RS št. 20/2016)
 • Odredba o spremembi Odredbe o določitvi javnih parkirišč na katerih se plačuje parkirnina (Ul. RS št. 74/2016)

- Odredba o spremembi Odredbe o določitvi javnih parkirišč, na katerih se plačuje parkirnina (Ul. RS št. 64/2021) 

Ul. RS št. 64/2021

- Odredba o spremembi Odredbe o določitvi javnih parkirišč, na katerih se plačuje parkirnina (Ul. RS št. 196/2021)  

- Odredba o dopolnitvi Odredbe o določitvi javnih parkirišč, na katerih se plačuje parkirnina (Ul. RS št. 103/2022)


- Sklep o potrditvi cenika letnih kart za parkiranje na modrih conah na območju MONG (Ul. RS št. 88/2015)
 •  Sklep o določitvi višine parkirnin in stroškov odvoza nepravilno parkiranih vozil v ležarinah (Ul.RS št. 55/2013)


Letna poročila

Katalog vrst upravnih, sodnih in zakonskih postopkov
 • GJS Upravljanje in urejanje javnih parkirišč, katerih skladno z občinskimi predpisi plačuje parkirnina; 
 • GJS Upravljanje v urejanju mestnih tržnic; 
 • GJS Plakatiranje in razobešanje transparentov; 
 • Dovoljenja za uporabo javnih površin na območju MO Nova Gorica. Najpomembnejši vsebinski sklop drugih informacij javnega pomena oz. seznam posameznih pomembnih dokumentov:
 • Informacije po 11.odstavku 10.a člena ZDIJZ 

 • Informacije po 12.odstavku 10.a člena ZDIJZ 
priloga 12.odst;

Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja    

Do kataloga Informacij javnega značaja (v nadaljevanju: IJZ) morajo uporabniki  dostopati na enostaven in transparenten način, zato,  da  lažje uresničujejo svoje pravice po ZDIJZ. Pridobiti morajo jasen vpogled v organizacijo družbe in njeno delovno področje, razpolagati morajo z jasnimi informacijami o vsebinskih sklopih IJZ, ki jim ga organizacija posreduje.

Katalog IJZ je  spremenljiv in dinamičen  dokument, zato  dajemo  prednost elektronski obliki, vsekakor pa mora biti dostopen tudi v tiskani obliki.  V primeru uporabe elektronskega dostopa je  omogočen tudi dostop do najpomembnejših predpisov in dokumentov.

Opis dostopa do IJZ prek spleta:

Večina IJZ je dostopna na spletni strani www.mestne-storitve.si

Opis fizičnega dostopa do IJZ:

IJZ in v fizični obliki dostopna v poslovnih prostorih po predhodnem dogovoru z uradno osebo.

4. Stroškovnik

Stroške posredovanja informacij, enotni stroški in način plačila stroškov določanja Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega pomena v členih od 16. do 18.
Cene materialnih stroškov za posredovanje informacij javnega pomena (brez DDV):

 1. ena stran fotokopije ali tiskanega formata A4 0,06 evra,
 2. ena stran fotokopije ali tiskanega formata A3 0,13 evra,
 3. ena stran fotokopije ali tiskanega ozadja formata 1,25 evra,
 4. ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A4 0,63 evra,
 5. ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A3 1,25 evra,
 6. ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata 2,50 evra,
 7. elektronski zapis na eni zgoščenki CD 2,09 evra,
 8. elektronski zapis na eni zgoščenki DVD-R 2,92 evra,
 9. elektronski zapis na en ključ USB, cena, po katerem je USB ključek organ nabavil,
 10. pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz fizičnega v elektronsko obliko 0,08 evra,
 11. pretvorba ene strani dokumenta formata A3 iz fizičnega v elektronsko obliko 0,20 evra,
 12. pošta za pošiljanje informacij po pošti skladno z veljavnimi ceniki za storitve.
 

5.Izračun glavnih stroškov 

Izračun glavnih stroškov in cene drugih pogojev ponovljena uporaba tako določenih v Uredbi o posredovanju in ponovni uporabi informacij o javnem pomenu v členih od 20. do 25. Stroškovnik za posredovanje informacij je določen z Uredbo o posredovanju v ponovni uporabi informacij javnega pomena.