Pravilnik o zasebnosti

Plačljivo parkiranje - OBVESTILO ZA JAVNOST

Električna polnilna postaja

Katalog informacij javnega značaja javnega podjetje mestne storitve, d. o. o., Nova Gorica


V skladu z Zakonom o dostopu informacij javnega značaja (ZDIJZ-UPB2, Ur. l. RS, št. 51/2006, 23/2014,102/2015 - v nadaljevanju Zakon), Uredbe o posredovanju informacij javnega značaja (Ur. l. RS, št. 76/2005,119/2007, 95/2011, 24/2016 - v nadaljevanju Uredba) je družba Mestne storitve, javno podjetje za urejanje mesta, d. o. o., Nova Gorica na spletnih straneh objavila KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA z naslednjo vsebino: 


1. Osnovni podatki

Naziv družbe: MESTNE STORITVE, JAVNO PODJETJE ZA UREJANJE MESTA, d. o. o., NOVA GORICA
Skrajšan naziv: MESTNE STORITVE, JAVNO PODJETJE, d. o. o., NOVA GORICA
Naslov: Trg E. Kardelja 1, Nova Gorica
Kontakt:
Telefon: 05 338 38 52
Fax: 05 338 38 54
E-pošta: #EM#696f646c446863747c676f267f79617d796564763a667f#EM#

Odgovorna oseba za posredovanje informacij:
Ime in priimek: Andrej Zucchiati
Tip odgovorne osebe: direktor

Datum prve objave kataloga: 2007
Datum zadnje spremembe: 2019
Katalog je dostopen:
na spletnem naslovu: http://www.mestne-storitve.si
alternativni dostop: v tiskani obliki ga na zahtevo prosilca posreduje pooblaščena oseba

Kontaktni podatki pooblaščene uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij:
Naslov: Trg E. Kardelja 1, 5000 Nova Gorica
Kontakt:
Telefon: 05 338 38 52
Fax: 05 338 38 54
E-pošta: #EM#696f646c446863747c676f267f79617d796564763a667f#EM# 


2. Splošni podatki o družbi in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga


2.1. Kratek opis delovnega področja družbe
Družba Mestne storitve, javno podjetje za urejanje mesta, d. o. o., Nova Gorica (v nadaljevanju: družba) izvaja dejavnosti treh gospodarskih javnih služb (v nadaljevanju: GJS), in sicer:

• upravljanje in urejanje javnih parkirišč, na katerih se skladno z občinskimi predpisi plačuje parkirnina,
• upravljanje in urejanje mestne tržnice,
• plakatiranje ter razobešanje transparentov, oglaševanje na javnih površinah
- ter druge tržne dejavnosti.


Poslovanje družbe je usmerjeno v zagotavljanje kvalitete pri opravljanju vseh dejavnosti posamezne gospodarske javne službe, obenem pa se zaposleni v družbi trudijo v maksimalni meri izpolniti želje in pričakovanja uporabnikov storitev.

2.2. Kratek opis nastanka družbe
Družba Mestne storitve je bila v skladu z Aktom o ustanovitvi z dne 26. 07. 2000 ustanovljena kot klasična gospodarska družba. V sodni register je bila družba vpisana 21. 12. 2000 z osnovnim kapitalom 10.000.000,00 SIT – 41.729,26 €. Ustanovitelj družbe in edini lastnik je Mestna občina Nova Gorica. Najprej je družba začela opravljati dejavnost urejanja mirujočega prometa. Predvsem zaradi te dejavnosti je bila družba tudi ustanovljena. S prevzemom opravljanja dejavnosti mirujočega prometa je družba prevzela tudi delavce pri Mestni občini Nova Gorica, zaposlene preko javnih del.
Bistvena statusna sprememba je nastala v decembru 2003, ko je župan Mestne občine Nova Gorica podpisal Akt o ustanovitvi Javnega podjetja Mestne storitve, javnega podjetja za urejanje mesta, d. o. o., Nova Gorica. S tem aktom se je izvršilo preoblikovanje družbe Mestne storitve v javno podjetje..Zadnja sprememba Akta o ustanovitvi se je izvršila 11. 1. 2013.

2.3. Organigram družbe

Organigram

2.4. Seznam pomembnejše veljavne zakonodaje in predpisov z delovnega področja družbe:

Zakonski in podzakonski akti;

• Odlok o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Nova Gorica, Uradni list RS 68/2007
  Uradni list RS 68/2007

• Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Nova Gorica (Ul.RS št. 48/2012)
  Ul.RS št. 48/2012 

• Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Nova Gorica (Ul.RS št. 28/2013)
  Ul.RS št. 28/2013 

• Odlok o oglaševanju na javnih površinah in površinah v lasti Mestne občine Nova Gorica, Uradni list RS 54/2004
  Uradni list RS 54/2004

• Pravilnik o postopku obremenjevanja in o višini odškodnin za obremenjevanje nepremičnin v lasti Mestne občine Nova Gorica ter o višini odškodnin za uporabo javnih površin na območju Mestne občine Nova Gorica, Uradni list RS 20/2011
  Uradni list RS 20/2011

• Odlok o upravljanju in urejanju mestne tržnice v Novi Gorici (Ul. RS št. 112/2007)
  Ul. RS št. 112/2007

• Pravilnik o izvajanju javne službe in tržnem redu 2008
  Pravilnik                                                                     Cenik

• Odlok o ureditvi prometa v naseljih mestnega značaja Mestne občine Nova Gorica (Ur. glasilo 5/96) pdf.
  Ur. glasilo 5/96

• Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o ureditvi prometa v naseljih mestnega značaja Mestne občine Nova Gorica (Ur. glasilo št. 15/97) pdf.
  Ur. glasilo št. 15/97

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi prometa v naseljih mestnega značaja MONG (Ul. RS št. 53/2015)

Ul. RS št. 53/2015

• Odredba o določitvi javnih parkirišč, na katerih se plačuje parkirnina (Ul. RS št. 71/2009)
  Ul. RS št. 71/2009 

• Odredba o spremembi Odredbe o določitvi javnih parkirišč, na katerih se plačuje parkirnina (Ul. RS št. 10/2011)
  Ul. RS št. 10/2011

• Odredba o spremembi Odredbe o določitvi javnih parkirišč na katerih se plačuje parkirnina (Ul. RS št. 4/2012)
  Ul. RS št. 4/2012 

• Odredba o spremembi Odredbe o določitvi javnih parkirišč na katerih se plačuje parkirnina (Ul. RS št. 20/2016)

Ul. RS št. 20/2016

• Odredba o spremembi Odredbe o določitvi javnih parkirišč, na katerih se plačuje parkirnina ( Ul. RS št. 74/2016)

 Ul. RS št. 74/2016

Sklep o potrditvi cenika letnih kart za parkiranje na modrih conah na območju MONG (Ul. RS št. 88/2015)

 Ul. RS št. 88/2015

• Sklep o določitvi višine parkirnine ter stroškov odvoza nepravilno parkiranih vozil in ležarine (Ul.RS št. 55/2013)
  Ul.RS št. 55/2013

• Sklep o določitvi višine parkirnine ter stroškov odvoza nepravilno parkiranih vozil in ležarine.
  20_2001.pdf

2.5. Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

 2.6. Katalog vrst upravnih, sodnih in zakonskih postopkov

GJS Upravljanje in urejanje javnih parkirišč, na katerih se skladno z občinskimi predpisi plačuje parkirnina;
GJS Upravljanje in urejanje mestne tržnice;
GJS Plakatiranje in razobešanje transparentov;
Izdaja dovoljenj za uporabo javnih površin na območju MO Nova Gorica.

2.7. Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oz. seznam posamezni pomembnih dokumentov:

Informacije po 11.odstavku 10.a člena ZDIJZ (priloga_11.odstavek_10.člen_ZDIJZ)


Informacije po 12.odstavku 10.a člena ZDIJZ (priloga 12.odstavek_10.člen_ZDIJZ)


3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja    

Do kataloga Informacij javnega značaja (v nadaljevanju: IJZ) morajo uporabniki  dostopati na enostaven in transparenten način, zato,  da  lažje uresničujejo svoje pravice po ZDIJZ. Pridobiti morajo jasen vpogled v organizacijo družbe in njeno delovno področje, razpolagati morajo z jasnimi informacijami o vsebinskih sklopih IJZ, ki jim ga organizacija posreduje.

Katalog IJZ je  spremenljiv in dinamičen  dokument, zato  dajemo  prednost elektronski obliki, vsekakor pa mora biti dostopen tudi v tiskani obliki.  V primeru uporabe elektronskega dostopa je  omogočen tudi dostop do najpomembnejših predpisov in dokumentov.

Opis dostopa do IJZ prek spleta:
Večina IJZ je dostopna na spletni strani družbe http://www.mestne-storitve.si

Opis fizičnega dostopa do IJZ:
IJZ so v fizični obliki dostopne v poslovnih prostorih podjetja po predhodnem dogovoru  z uradno osebo.


4. Stroškovnik

Stroške posredovanja informacij, enotni stroškovnik in način plačila stroškov določa Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja v členih 16. do 18.  

Cene materialnih stroškov za posredovanje informacij javnega značaja so (brez DDV):

1. ena stran fotokopije ali tiskanega formata A4 0,06 eura,

2. ena stran fotokopije ali tiskanega formata A3 0,13 eura,

3. ena stran fotokopije ali tiskanega večjega formata 1,25 eura,

4. ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A4 0,63 eura,

5. ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A3 1,25 eura,

6. ena stran barvne fotokopije ali tiskanega večjega formata 2,50 eura,

7. elektronski zapis na eni zgoščenki CD 2,09 eura,

8. elektronski zapis na eni zgoščenki DVD-R 2,92 eura,

9. elektronski zapis na enem USB-ključku, cena, po kateri je USB-ključek organ nabavil,

10. pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko 0,08 eura,

11. pretvorba ene strani dokumenta formata A3 iz fizične v elektronsko obliko 0,20 eura,

12. poštnina za pošiljanje informacij po pošti skladno z veljavnim cenikom za poštne storitve.

5. Zaračunavanje mejnih stroškov

Zaračunavanje mejnih stroškov in cene ter drugi pogoji ponovne uporabe so določeni v Uredbi o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja v členih 20. do 25.

Stroškovnik za posredovanje informacije je določen z Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.